Tajuk Pilihan


Unggul, Cemerlang & Dihormati

Unggul, Cemerlang & Dihormati

Wednesday, 18/02/2015

Kongsi Artikel ini :

YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo Naib Canselor meneruskan tradisi majlis ilmuan UMT melalui syarahan tahunan beliau bersempena tahun baru 2015. Wadah ini merupakan pentas terbaik pengurusan UMT untuk menyampaikan mandat dan hasrat kepada seluruh warga kerja UMT.

Dalam syarahan tersebut, beliau menyeru seluruh warga kerja UMT untuk bertekad dan memberikan komitmen yang tinggi demi memastikan UMT terus Unggul, Cemerlang dan Dihormati dalam tujahan Ilmu Kelautan dan Sumber Akuatik.

YBhg. Naib Canselor turut menggariskan enam teras keberhasilan utama sepertimana yang terkandung dalam Pelan Strategik 2013-2017, khusus untuk dilaksanakan pada tahun 2015. Enam teras tersebut termasuklah Pemerkasaan Bakat, Transformasi Akademik, Transformasi Penyelidikan dan Inovasi, Transformasi Pelajar, Transformasi Kewangan Kelestarian dan Transformasi Governans. Setiap teras tersebut diperincikan melalui inisiatif dan usaha strategik sepertimana berikut :

1.  PEMERKASAAN BAKAT

 • Usaha melalui Pusat Pengurusan Bakat Akademik (PPBA) untuk menyuburkan iltizam Akademik Berbudaya Cemerlang (ABC).
 • Penggunaan Sistem e-Bakat bagi penilaian tahunan, kenaikan pangkat, pemberian ganjaran dan penganugerahan.
 • Pembangunan Bakat Akademik dijajarkan dengan perkembangan program pengajian.
 • Pemetaan bakat kepakaran dipraktikan dalam menyediakan pakar bidang dan sub-bidang untuk setiap kursus teras yang ditawarkan.
 • Kerjasama PPBA dan Pusat Pendidikan Asas dan Liberal (PPAL) untuk mengendalikan latihan meningkatkan kemahiran melalui kaedah 4M (Menyelidik-Menulis-Mengajar-Menyelia).
 • Laluan istimewa kepada 10% teratas bakat cemerlang untuk menjayakan pembangunan kendiri (penyelidikan dan mobiliti akademik).
 • Pemerkasaan bagi Staf Profesional dan Sokongan melalui penubuhan Unit Latihan Kompetensi Staf Sokongan (LKSS).
 • Makmal Berpusat menjalankan analiasa keperluan bagi pegawai teknikal, menyediakan dasar dan garis panduan pengurusan kemahiran Pegawai Teknikal

 

2.  TRANSFORMASI AKADEMIK

 • Tugas Timbalan Dekan (Akademik dan Pelajar) di Pusat Pengajian akan memastikan pendidikan formal dalam bidang kepakaran dan kemahiran aras tinggi dilaksanakan dengan cekap dan berkualiti tinggi.
 • Pengerusi Program Pengajian menilai semula kurikulum, inovasi pengajaran dan kesesuaian bakat akademik teras.
 • Merealisasikan satu (1) Program Prasiswazah Antarabangsa bagi Pusat Pengajian.
 • Perancangan program dilaksanakan untuk Program Sarjana (Mod Kursus atau Campuran) untuk 5 tahun akan datang (2016 - 2020).
 • Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur (PPSPA), Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran (PPSMS) dan Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan (PPSTM) menerokai gagasan Program berbentuk Kontinum Diploma-Sarjana Muda–Sarjana secara berstrategi.
 • Pusat Perancangan Program Pengajian Akademik (PPPA) menyediakan Blueprint Program Kontinum dan pelan tindakan pelaksanaan.
 • Program Pasca Siswazah Penyelidikan (Sarjana dan PhD) dijajarkan dengan kepelbagaian bakat akademik dan hala tuju penyelidikan pusat pengajian/institut dan diuruskan oleh Timbalan Dekan/Pengarah (Bakat dan Penyelidikan).

 

3.  TRANSFORMASI PENYELIDIKAN DAN INOVASI

 • Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP) mewujudkan mekanisme penilaian cadangan projek baharu yang lebih mantap bagi memastikan setiap aktiviti P&I dijajarkan dengan tujahan penyelidikan UMT.
 • Penilaian prestasi kumpulan SIG/RIG dilaksanakan dan dana galakan sebanyak RM25,000/tahun diberikan kepada kumpulan yang aktif.
 • Penilaian prestasi untuk Institut Penyelidikan dilaksanakan berdasarkan pencapaian dan output program-program penyelidikan.
 • Memulakan program ‘Mengasuh Penyelidik Muda’ dalam Flagship Pembangunan Ekosistem Setiu dengan peruntukan RM200,000 untuk satu kumpulan pelajar bagi setiap program pengajian.
 • Memulakan Projek Flagship 2015 bagi ‘Pembangunan Geopark Kenyir : Warisan, Kelestarian Sumber dan Penghidupan Komuniti’ dengan dana sebanyak RM250,000.
 • Ahli akademik muda yang telah menyelesaikan projek penyelidikan perlu menulis sebuah monograf sebagai sumbangan dalam inovasi ilmu.
 • Pusat Pengajian dan Institut memperkenalkan satu projek inovasi sosial yang berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing dan menjadikan aktiviti ini sebagai penyelidikan tindakan yang akan diketuai oleh Dekan/Pengarah serta dijadikan KPI institusi

 

4.  TRANSFORMASI PELAJAR

 • PPAL memulakan inisiatif penubuhan Pusat Pembelajaran Bahasa Inggeris/ English Language Centre (ELC) dan Pusat Inovasi Akademik (PIA).
 • Penilaian fungsi dan penamaan semula Pusat Pembangunan Holistik Pelajar (PPHP) kepada Pusat Kepimpinan Pelajar (PKeP) dan Pusat Pembangunan Alumni dan Keusahawanan (CADE) kepada Pusat Alumni Unggul (ALUMNI).
 • Program pendedahan awal para pelajar kepada wawasan Komuniti Asean dan Komuniti Dunia melalui inisiatif 3B.

 

5.  TRANFORMASI KELESTARIAN KEWANGAN

 • Mempelbagaikan usaha menjana sumber pendapatan melalui pelaksanaan Model Kelestarian Kewangan.
 • UMTJH akan diperkembangkan melalui pewujudan anak syarikat perniagaan terfokus (syarikat perundingan) dan perniagaan bersama (JV).
 • Pemantapan dan hala tuju program Dana Endowment dengan melaksanakan kempen 'Kami Cakna, Kami Sayang UMT' dan memperkenalkan Tahun 2015 sebagai “Tahun Endowmen UMT”.
 • Melakukan persediaan terhadap penstrukturkan semula Pejabat Bendahari menjadi Institusi Kewangan UMT yang mengurus geran kerajaan dan kewangan korporat dan diterajui oleh Ketua Pegawai Kewangan (CFO).

 

6.  TRANSFORMASI GOVERNANS

 • Penyediaan dasar dan pelan pelaksanaan sumber manusia profesional dan sokongan berasaskan keperluan ‘Nyah-pusat’, ‘Multi-tasking’ dan Amalan Terbaik.
 • Meneliti semula penamaan jabatan yang bersesuaian dengan fungsi Pejabat Pendaftar, iaitu, (i). Jabatan Pentadbiran Perjawatan - hal-ehwal pelantikan, perkhidmatan, rekod kerjaya dan persaraan, (ii). Jabatan Pendaftaran Pelajar - hal-ehwal pendaftaran, pentadbiran akademik dan penganugerahan ijazah, dan (iii) Jabatan Perkhidmatan Universiti - kemudahan perkhidmatan akademik dan bukan akademik untuk warga kampus.
 • Memperkenalkan Pusat Latihan Staf Sokongan (PLSS) untuk memperkasa modal insan melalui latihan kemahiran pengurusan dan teknikal.
 • Pusat Teknologi Maklumat (PTM), Perpustakaan (e-Perpustakaan), Pusat Pembelajaran Digital (e-Pembelajaran), Pusat Data Berdigital diurus secara bersepadu melalui kepimpinan Pejabat Pengurusan Ekosistem Digital (PPED) yang diterajui oleh Ketua Pegawai Maklumat (CIO).
 • Pusat Pembangunan dan Harta (PPH) menerajui Pembangunan Kampus Lestari, memperkukuhkan Unit Penyelenggaraan Dalaman dan keseimbangan urusan perkhidmatan dalaman dan luaran.

 

(Disusun oleh: Mohd Izham Mohd A. Wahid, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan)

Unggul, Cemerlang & DihormatiYBhg. Profesor Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo Naib Canselor meneruskan tradisi majlis ilmuan UMT melalui syarahan tahunan beliau bersempena tahun baru 2015. Wadah ini merupakan pentas terbaik pengurusan UMT untuk menyampaikan mandat dan hasrat kepada seluruh warga kerja UMT.

Dalam syarahan tersebut, beliau menyeru seluruh warga kerja UMT untuk bertekad dan memberikan komitmen yang tinggi demi memastikan UMT terus Unggul, Cemerlang dan Dihormati dalam tujahan Ilmu Kelautan dan Sumber Akuatik.

YBhg. Naib Canselor turut menggariskan enam teras keberhasilan utama sepertimana yang terkandung dalam Pelan Strategik 2013-2017, khusus untuk dilaksanakan pada tahun 2015. Enam teras tersebut termasuklah Pemerkasaan Bakat, Transformasi Akademik, Transformasi Penyelidikan dan Inovasi, Transformasi Pelajar, Transformasi Kewangan Kelestarian dan Transformasi Governans. Setiap teras tersebut diperincikan melalui inisiatif dan usaha strategik sepertimana berikut :

1.  PEMERKASAAN BAKAT

 • Usaha melalui Pusat Pengurusan Bakat Akademik (PPBA) untuk menyuburkan iltizam Akademik Berbudaya Cemerlang (ABC).
 • Penggunaan Sistem e-Bakat bagi penilaian tahunan, kenaikan pangkat, pemberian ganjaran dan penganugerahan.
 • Pembangunan Bakat Akademik dijajarkan dengan perkembangan program pengajian.
 • Pemetaan bakat kepakaran dipraktikan dalam menyediakan pakar bidang dan sub-bidang untuk setiap kursus teras yang ditawarkan.
 • Kerjasama PPBA dan Pusat Pendidikan Asas dan Liberal (PPAL) untuk mengendalikan latihan meningkatkan kemahiran melalui kaedah 4M (Menyelidik-Menulis-Mengajar-Menyelia).
 • Laluan istimewa kepada 10% teratas bakat cemerlang untuk menjayakan pembangunan kendiri (penyelidikan dan mobiliti akademik).
 • Pemerkasaan bagi Staf Profesional dan Sokongan melalui penubuhan Unit Latihan Kompetensi Staf Sokongan (LKSS).
 • Makmal Berpusat menjalankan analiasa keperluan bagi pegawai teknikal, menyediakan dasar dan garis panduan pengurusan kemahiran Pegawai Teknikal

 

2.  TRANSFORMASI AKADEMIK

 • Tugas Timbalan Dekan (Akademik dan Pelajar) di Pusat Pengajian akan memastikan pendidikan formal dalam bidang kepakaran dan kemahiran aras tinggi dilaksanakan dengan cekap dan berkualiti tinggi.
 • Pengerusi Program Pengajian menilai semula kurikulum, inovasi pengajaran dan kesesuaian bakat akademik teras.
 • Merealisasikan satu (1) Program Prasiswazah Antarabangsa bagi Pusat Pengajian.
 • Perancangan program dilaksanakan untuk Program Sarjana (Mod Kursus atau Campuran) untuk 5 tahun akan datang (2016 - 2020).
 • Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur (PPSPA), Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran (PPSMS) dan Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan (PPSTM) menerokai gagasan Program berbentuk Kontinum Diploma-Sarjana Muda–Sarjana secara berstrategi.
 • Pusat Perancangan Program Pengajian Akademik (PPPA) menyediakan Blueprint Program Kontinum dan pelan tindakan pelaksanaan.
 • Program Pasca Siswazah Penyelidikan (Sarjana dan PhD) dijajarkan dengan kepelbagaian bakat akademik dan hala tuju penyelidikan pusat pengajian/institut dan diuruskan oleh Timbalan Dekan/Pengarah (Bakat dan Penyelidikan).

 

3.  TRANSFORMASI PENYELIDIKAN DAN INOVASI

 • Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP) mewujudkan mekanisme penilaian cadangan projek baharu yang lebih mantap bagi memastikan setiap aktiviti P&I dijajarkan dengan tujahan penyelidikan UMT.
 • Penilaian prestasi kumpulan SIG/RIG dilaksanakan dan dana galakan sebanyak RM25,000/tahun diberikan kepada kumpulan yang aktif.
 • Penilaian prestasi untuk Institut Penyelidikan dilaksanakan berdasarkan pencapaian dan output program-program penyelidikan.
 • Memulakan program ‘Mengasuh Penyelidik Muda’ dalam Flagship Pembangunan Ekosistem Setiu dengan peruntukan RM200,000 untuk satu kumpulan pelajar bagi setiap program pengajian.
 • Memulakan Projek Flagship 2015 bagi ‘Pembangunan Geopark Kenyir : Warisan, Kelestarian Sumber dan Penghidupan Komuniti’ dengan dana sebanyak RM250,000.
 • Ahli akademik muda yang telah menyelesaikan projek penyelidikan perlu menulis sebuah monograf sebagai sumbangan dalam inovasi ilmu.
 • Pusat Pengajian dan Institut memperkenalkan satu projek inovasi sosial yang berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing dan menjadikan aktiviti ini sebagai penyelidikan tindakan yang akan diketuai oleh Dekan/Pengarah serta dijadikan KPI institusi

 

4.  TRANSFORMASI PELAJAR

 • PPAL memulakan inisiatif penubuhan Pusat Pembelajaran Bahasa Inggeris/ English Language Centre (ELC) dan Pusat Inovasi Akademik (PIA).
 • Penilaian fungsi dan penamaan semula Pusat Pembangunan Holistik Pelajar (PPHP) kepada Pusat Kepimpinan Pelajar (PKeP) dan Pusat Pembangunan Alumni dan Keusahawanan (CADE) kepada Pusat Alumni Unggul (ALUMNI).
 • Program pendedahan awal para pelajar kepada wawasan Komuniti Asean dan Komuniti Dunia melalui inisiatif 3B.

 

5.  TRANFORMASI KELESTARIAN KEWANGAN

 • Mempelbagaikan usaha menjana sumber pendapatan melalui pelaksanaan Model Kelestarian Kewangan.
 • UMTJH akan diperkembangkan melalui pewujudan anak syarikat perniagaan terfokus (syarikat perundingan) dan perniagaan bersama (JV).
 • Pemantapan dan hala tuju program Dana Endowment dengan melaksanakan kempen 'Kami Cakna, Kami Sayang UMT' dan memperkenalkan Tahun 2015 sebagai “Tahun Endowmen UMT”.
 • Melakukan persediaan terhadap penstrukturkan semula Pejabat Bendahari menjadi Institusi Kewangan UMT yang mengurus geran kerajaan dan kewangan korporat dan diterajui oleh Ketua Pegawai Kewangan (CFO).

 

6.  TRANSFORMASI GOVERNANS

 • Penyediaan dasar dan pelan pelaksanaan sumber manusia profesional dan sokongan berasaskan keperluan ‘Nyah-pusat’, ‘Multi-tasking’ dan Amalan Terbaik.
 • Meneliti semula penamaan jabatan yang bersesuaian dengan fungsi Pejabat Pendaftar, iaitu, (i). Jabatan Pentadbiran Perjawatan - hal-ehwal pelantikan, perkhidmatan, rekod kerjaya dan persaraan, (ii). Jabatan Pendaftaran Pelajar - hal-ehwal pendaftaran, pentadbiran akademik dan penganugerahan ijazah, dan (iii) Jabatan Perkhidmatan Universiti - kemudahan perkhidmatan akademik dan bukan akademik untuk warga kampus.
 • Memperkenalkan Pusat Latihan Staf Sokongan (PLSS) untuk memperkasa modal insan melalui latihan kemahiran pengurusan dan teknikal.
 • Pusat Teknologi Maklumat (PTM), Perpustakaan (e-Perpustakaan), Pusat Pembelajaran Digital (e-Pembelajaran), Pusat Data Berdigital diurus secara bersepadu melalui kepimpinan Pejabat Pengurusan Ekosistem Digital (PPED) yang diterajui oleh Ketua Pegawai Maklumat (CIO).
 • Pusat Pembangunan dan Harta (PPH) menerajui Pembangunan Kampus Lestari, memperkukuhkan Unit Penyelenggaraan Dalaman dan keseimbangan urusan perkhidmatan dalaman dan luaran.

 

(Disusun oleh: Mohd Izham Mohd A. Wahid, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan)

ARKIB 2018

Aspirasi Membara Naib Canselor UMT Menempuh Cabaran 2018
Tanah Bencah Setiu, Khazanah Alam dan Budaya
Penyelidikan Translasional UMT, "Universiti Selidik, Rakyat Sejahtera"
"Floating Breakwater" bakal manfaat komuniti nelayan Mengabang Telipot
MoU UMT & WWF-Malaysia Tanda Pengukuhan Kerjasama Usaha Konservasi Biodiversiti & Pembangunan Mapan
2018; UMT terus Sohor!

ARKIB 2017

UMT Bolot Tiga Anugerah di SIIF 2017
Program “V-CARE, V-CONCERN FREE MARKET FOR NEEDY”
9 Sekawan Pegawai UMT Terima Ijazah Sarjana
Mahasiswa UMT Sumbang Bakti Bersama Komuniti Kg. Pantai Senok
MyREN-X Inisiatif Kerajaan Perkasa Pendidikan Masa Hadapan
PECIPTA 2017; Manifestasi Konsep Translasional
Majlis Anugerah Tahunan 2017 UMT Meriah!
STUDIO AL-QURAN ULUL ALBAB; PERTAMA DI BUMI ULUL ALBAB, BESUT
UMT & CTI-CFF Rungkai Potensi Terumbu Karang Buatan
Selamat Datang Pelajar Baharu UMT Sesi 2017/2018
“NEGARAKU SEHATI SEJIWA” Diterjemah Warga UMT Melalui Hari Keluarga Merdeka UMT
KONVENSYEN PEMIMPIN MAHASISWA KEBANGSAAN 2017 ‘MAHASISWA KE ARAH TN50 – MELAHIRKAN GENERASI WASATIYYAH’
Pameran Antarabangsa "Rahsia Ikan Lut sinar"
Komitmen UMT pada komuniti Setiu melalui Penyelidikan Translasional UMT
GLOBAL TOURISM CONFERENCE 2017 PEMANGKIN EKONOMI GLOBAL
SATREPS - COSMOS RESEARCH LABORATORY
Syawal 1438H dirai meriah
Ramadan Membawa Rahmat kepada Pelajar Baharu UMT
Ramadan Bulan Penuh Rahmat dan Keampunan
Karnival WOW 2017 UMT Meriah di Teluk Ketapang
Sambutan World Ocean Week 2017 Lebih Meriah
UMT menang besar dalam Anugerah Buku Negara 2017
UMT Giat Usaha Lindungi Hidupan Marin
UMT menang besar dalam Majlis Anugerah Tokoh Siswa 2016
‘Young Motivator Competition’ (U-Mac) bentuk keyakinan berkomunikasi pelajar UMT
Felicitaciones (Tahniah)!
Keunikan UMT Tarik Perhatian Pengunjung LIMA '17
EMAC UMT Anjur Balloon X Charity Run Kumpul Dana bagi Misi Kemanusiaan Kemboja-Vietnam (MISI K)
Majlis Apresiasi Media 2017 tanda penghargaan UMT kepada Pengamal Media Tempatan
UMT Fokus Penyelidikan Translational untuk Manfaat Komuniti, Negara dan Global
UMT Lancar Program 2u2i Sarjana Muda Perakaunan dan Tandatangan Perjanjian Bersama ACCA
ICTLHE 2017 temukan UMT dan UniSZA demi Kesepunyaan dan Keserakanaan
UMT Sailing Team sertai 15th Royal Langkawi International Regatta 2017
UMT & Celcom Axiata Berhad Bekerjasama Sampaikan Misi Bantuan Banjir
UMT Vice-Chancellor Received Honorary Awards from Swansea University
Prof Dr Nora aini Pendaftar UMT baharu

ARKIB 2016

UMT tuan rumah Mesyuarat Tahunan TROPIMUNDO Steering Board (STEB) Committee Meeting dan Selection New Intake Meeting 2016
UMT anjur Go Green Ride 2016 bersama KPT dan Terengganu Pro-Asia Cycling Team (TSG)
UMT raih anugerah sempena Anugerah Buku Negara 2016
UMT Anjur UMTAS ke-13
PISM UMT Anjur Kem Bijak Aulad 2016
UMT Terima TNC HEPA yang Baharu
Ilmu Pengetahuan & Pengalaman dari Pensyarah Bekalan & Inspirasi Graduan UMT
Suami Isteri Terima Ijazah Sarjana Serentak Sempena Majlis Konvokesyen UMT ke-14
Majlis Konvokesyen ke-14 UMT rai 2806 Graduan
SAMBUTAN MAJLIS KONVOKESYEN KE-14 SEMAKIN TERASA!
Para Saintis & Jurutera Bertemu di UMT Ungkai Isu Kelautan, Aeroangkasa & Mekanikal
Komuniti Inovatif Tema Utama ICSED 2016 Universiti Malaysia Terengganu
Diversiti UMT Diserikan dengan UMT Colour Run
Investment Policy Statement (IPS) Universiti Malaysia Terengganu Dilancarkan
Tanah Bencah Setiu Bakal Taman Negeri Terengganu Pertama
Ekosistem Bakau Khazanah Alam
Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UMT Sesi 2016/2017 Berjalan Lancar
Program Jelajah Forum dan Ekspo MAMPAN 2016 Kuala Terengganu (JFEM16KT)
UMT Tawarkan 2,485 Tempat bagi Ijazah Sarjana Muda
Wakil Pelajar PPSMS dan PPSA Menang Tesis Terbaik
Kemenangan Besar UMT - Pertandingan NRIC & CoRIC 2016 USM
Pelajar PPPSE & PPIMG UMT Menang Anugerah di Global Youth Leaders Travel & Learning Camp (GYLTLC) 2016
Majlis Raya UMT Rai Anak Yatim & Warga UMT
Raikan Lebaran Kemeriahan Dikongsi
Program Cakna Asnaf UMT Bantu 600 Fakir Miskin
3000 Hadiri Majlis Berbuka Puasa Perdana UMT
Ahlan Wa Sahlan Ya Ramadhan – Ganjaran Memberi
Mengingati Hari Lautan Sedunia
Diploma Perikanan UMT Terima 4992 Permohonan Kemasukan Belajar
UMT Giat Jalankan Program Kesedaran Marin
PM Rasmi Sambutan Minggu Lautan Sedunia di Universiti Malaysia Terengganu
UMT Menang 13 Pingat di Pameran 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2016)
Siti Maya Simbol Penyelidikan UMT di Tasik Kenyir
Penyelidikan Pensyarah UMT diiktiraf Nature Publishing Group

ARKIB 2015

Teaching Accountancy Firm Pertama Di Malaysia Dan Pertama Di Dunia
Fatwa Pembunuhan Haram Binatang Liar Adalah Haram - Tahniah Institut Penyelidikan Kenyir (IPK)
BoG-pNA, Mengesan Wabak Cirit-Birit & Demam Kepialu Meraih Emas di PECIPTA’15
Pelancaran Buku
Majlis Konvokesyen kali ke-13, Universiti Malaysia Terengganu
Keputusan Rasmi Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UMT Sesi 2015/2016
Jelajah Kayak Merdeka Sungai Terengganu
Pendaftaran Pelajar Baharu UMT Sesi 2015/2016
Pingat Emas untuk Tenis Campuran Hadiah Bermakna Buat UMT
Projek Inovasi Penampal Luka & Penyelesaian Masalah Sistem Penghadaman Manusia Telah Merangkul Emas
Kumpulan CUBE Merintis Kecemerlangan Inovasi Pengurusan
7 Negara Bersatu Demi Ekosistem Sejagat
Rahmat Seluas Lautan, UMT Cakna Komuniti Jejak Asnaf & Ziarah Fakir Miskin
Marhaban Ya Ramadhan
Penyelidik UMT Mendapat Pengiktiraran Sempena ITEX’15
Naib Canselor Wanita Pertama UMT
Bina Kerjaya dalam Bidang Kelautan
Mencapai Kecemerlangan, Mencari Keunggulan
Fokus untuk Tarik Pelajar Cemerlang
Unggul, Cemerlang & Dihormati
Khazanah Lautan Jadi Fokus Penyelidikan
RV Discovery : Ikon & Aset Penyelidikan Kebanggaan UMT

ARKIB 2014

MISI BANTUAN BENCANA UMT
Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah
Konvokesyen ke-12 Universiti Malaysia Terengganu
Molekul Tunggal: ‘Wira belakang tabir’
Hijrah itu Satu Permulaan
Pesta Cahaya Deepavali
Aidiladha, Kisah Pengorbanan Sebenar
2380 Pelajar Baru, 6003 Pelajar Lama Mulai Mendaftar
Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta
Institut Penyelidikan Kenyir
Salam Aidilfitri 1435
FASTABIQUL KHAIRAT
World Ocean Week 2014
Minggu Jalinan Mesra 2014